СТАТУТ Ради учнівського самоврядування Маріупольського професійного ліцею автотранспорту

1. Загальні положення.

1.1. Рада учнівського самоврядування ліцею (далі – Рада) – самоврядне, добровільне, незалежне об’єднання учнівської молоді, що діє на засадах демократичного суспільства, є виконавчим органом учнівського самоврядування  училища.

1.2. Рада  у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН  про права дитини, Загальною Декларацією  прав людини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про місцеве самоврядування», рішеннями Міністерства освіти та науки України та даним Статутом.   Рада здійснює свої повноваження  на основі принципів демократизму, законності, рівноправності, виборності, добровільності, колегіальності, гласності, відкритості та гуманізму. 

1.3. Рада взаємодіє  з державним  установами, громадськими організаціями та об’єднаннями, співпрацює з батьками училища.

1.4. Рада  користується підтримкою і допомогою керівництва училища у вирішенні важливих питань.

 

2. Мета, завдання  та напрямки діяльності

2.1.Метою діяльності Ради є:

- залучення  учнівської молоді  до участі  у прийнятті  відповідальних рішень та загальному підвищенні  ролі молоді у сучасному суспільстві;

- колегіальне  обговорення і вирішення всіх питань, щляхом включення учнів у процес управління;

- створення умов для самореалізації  учнівської молоді на засадах загальнолюдських цінностей;

- розвиток в учнів ініціативності, уміння співпрацювати в колективі;

2.2. Завдання ради:

-формування навичок самоврядування, соціальної активності,  відповідальності у процесі практичної громадської діяльності, набуття соціально-громадського досвіду;

- захист прав і свобод учнівської молоді  училища;

-пропаганда  здорового способу життя, профілактика правопорушень  та злочинності серед учнів  училища. 

- виявлення і підтримка талановитих, обдарованих учнів, надання їм всебічної допомоги;

-інші форми діяльності, що не суперечать Конституції України, чинному законодавству та цьому Статуту. 

2.3.Напрямки діяльності Ради:

-забезпечення представлення і захисту прав та інтересів учнів у громадських об'єднаннях, державних установах, керівних органах,  сприяння задоволенню потреб учнівської молоді у сфері навчання і відпочинку;

-залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності, участь в організації освітньої, інформаційної, просвітницької роботи, складання та реалізація різноманітних програм і проектів, сприяння організації впорядкованого дозвілля молоді, відпочинку, проведення тематичних свят, конкурсів, олімпіад, молодіжних акцій;

-налагодження співробітництва із учнями середніх загальноосвітніх та студентами вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, обмін інформацією, координація дій учасників самоврядування, реалізація спільних проектів;

-здійснення інформування учнівської молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Загальної Декларації прав людини, чинного законодавства України;

-проведення опитування серед учнів із питань їх життєдіяльності;

-організація належного побуту та дозвілля учнів в гуртожитку (спільно з відповідними службами,  комендантом гуртожитком, вихователями).

 

3. Організаційна структура Ради

3.1. Рада складається із представників органів самоврядування класних колективів  - активних, дисциплінованих учнів та старост групи.

3.2. Структура  Ради:

- голова;

-два заступника;

-члени ради,  які входять до комісій із питань:

- профорієнтаційної роботи;

- культури та дозвілля;

-екології та здорового способу життя;

-прес-центру;

-суспільно- корисних та добрих справ.

 


 

4. Функції та повноваження Ради

Засідання Ради  проходить один раз  на  місяць, а за потребою частіше.

Зібрати позачергове засідання Ради має право голова Ради (у разі відсутності голови - один із заступників).

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів у присутності не менше двох третіх її складу і є обов'язковими до виконання усіма учнями .

Рішення Ради вводяться в дію протоколами, підписаними головою Ради.

Повноваження Ради:

-визначає основні напрямки роботи, затверджує Статут Ради, вносить до нього зміни, доповнення, затверджує програму діяльності новообраного голови та членів Рад;

-затверджує план роботи Ради на навчальний рік;

-обирає Голову та заступників голови;

-заслуховує звіти Голови, заступників дає оцінку їх діяльності;

-може висловити недовіру голові Ради та заступникам із їх подальшою відставкою;

-обирає делегатів для роботи у  обласних органах самоврядування учнівської молоді та інших молодіжних форумах;

-ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Ради, прийнятих нею до розгляду;

-розглядає пропозиції, рекомендації, зауваження, подані членами Ради ;

-формує комісії, визначає їх функції, структуру та повноваження;

-при наявності вакантних місць - вводити до свого складу нових членів;

-розглядає та вирішує конфліктні ситуації;

-гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного  учня  забезпечується регулярною інформацією членів Ради  на класних зборах, через інформаційний стенд «Вісник ліцею».

 

5. Функції та повноваження голови Ради

Голова Ради - найвища посадова особа в системі посадових осіб учнівського самоврядування  училища.

Голова обирається на засіданні Ради,  виконує свої повноваження до моменту вступу на посаду новообраного голови.

Повноваження голови Ради:

-представляє інтереси та виступає від імені учнівського самоврядування училища  на обласних зборах, конференціях із питань учнівського самоврядування;

-видає розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма членами Ради;

-головує на засіданнях Ради;

-скликає і забезпечує проведення засідань Ради;

-призначає голів комісій та контролює їх роботу;

-разом зі своїми заступниками  здійснює керівництво поточною роботою Ради;

-розподіляє обов'язки між членами Ради, контролює їх роботу;

-підписує рішення, прийняті Радою, надає доручення від свого імені;

-звітує про роботу перед Радою;

-співпрацює з дирекцією училища, батьківським комітетом,  громадськими організаціями,   іншими установами та організаціями з питань, визначених даним Статутом;

-виносить на розгляд Ради питання щодо покращення навчання та дозвілля учнів  училища;

-має право вето щодо рішень Ради;

-забезпечує якісне і своєчасне виконання рішень Ради;

-вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю учнівського самоврядування.

5.4. Повноваження голови Ради припиняються у разі:

-складання повноважень за особистою заявою на засіданні  Ради;

-відставки шляхом висловлення недовіри членами Ради у разі порушення даного Статуту або недобросовісного виконання своїх обов'язків шляхом відкритого голосування, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість складу Ради;

-завершення навчання в  навчальному закладі.

 

6. Права та обов'язки членів Ради

Заступник:

-          є правою рукою Голови;

-          за відсутності Голови виконує його обов’язки;

-          очолює сектор;

-          допомагає Голові виконувати його обов’язки;

-          готовий перейняти обов’язки Голови.

Членом Ради є представник органів  самоврядування класних  колективів, який має хороші успіхи у навчанні, бере активну участь у громадському житті училища, користується авторитетом і повагою серед учнівської молоді, обраний на загальних зборах учнівського самоврядування училища  та дотримується даного Статуту.

Члени Ради зобов'язані:

-брати участь у засіданні Ради;

-особисто відповідати за основні напрямки роботи у Раді;

-звітувати на засіданнях  про свою роботу у Раді. 

Члени Ради мають право:

-брати участь у виборах і бути обраними до Ради;

-брати участь в управлінні діяльністю Ради, у визначенні основних напрямків діяльності комісій Ради;

-обговорювати всі планові та поточні питання, вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Ради;

-брати участь у всіх заходах Ради, виступати з доповідями та повідомленнями;

-вільно виходити з Ради;

-здійснювати інші права, визначені Статутом.

6.4. Членство припиняється рішенням голови Ради:

-за власним бажанням члена Ради;

-за невиконання своїх обов'язків або доручень;

-за недотримання умов даного Статуту;

-за систематичні пропуски зборів Ради та засідань комісій без поважних причин.

 

7. Діяльність Комісій

7.1. Комісія науково-профорієнтаційної роботи

-          організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; 

-          залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-          надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

-          бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;

-          проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

-          члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

7.2.  Комісія культури та дозвілля

-керує проведенням культурно – масових справ, організацією вечорів, свят, розподіляє між групами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-організовує оформлення ліцею та кабінетів;

-несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, музеями;

-домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

-вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

7.3. Комісія екології та здорового способу життя

Робота полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова  повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени комісії повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагандувати здоровий спосіб життя, захист довкілля, чистоту побуту.

7.4. Комісія прес-центру

Прес – центр учнівського самоврядування організовує та здійснює художнє оформлення інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань, висвітлює новини, традиції.   Веде групи у соціальних мережах, наповнює інформацією сайт навчального закладу.

7.5. Комісія суспільно-корисних справ

-          залучають підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;

-          готують творчі виставки учнів;

-          виконують волонтерську роботу;

-          допомагають першокурсникам у влаштуванні та адаптації;

-          організують чергування учнів;

-          беруть активну участь у Раді профілактики;

-          надають посильну допомогу класним керівникам.

 

8. Рада та педагогічний колектив

7.1. Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртованості училищного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей. 

7.2. Директор училища всебічно сприяє роботі Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи Ради. 
7.3. Психологічна служба планує та організовує роботу комісій самоврядування, дає їм рекомендації по вдосконаленню роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов'язків. 

7.4. Класний керівник (куратор) координує роботу класу та класного учнівського самоврядування, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи. 

7.5. Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне керівництво комісіями самоврядування: координує роботу комісій, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи. 

7.6. Староста групи - голова учнівського самоврядування групи, організовує роботу учнів по виконанню рішень Ради та зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку: проведення класних зборів. 

 

9. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

Даний Статут вступає в силу з моменту його затвердження.

Статут  прийнятий  на загальних зборах учнів училища _________ року