Методична робота

Основна організаційна форма методичної роботи в МПЛА - методичні комісії, які допомагають педагогам удосконалювати форми і методи навчання і виховання учнів. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

 

Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів МПЛА.

 

Особливу увагу приділяємо питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів розвитку навичок мислення високого рівня, творчих здібностей.

 

Склад методичної комісії визначається на навчальний рік наказом директора. Голови методичних комісій призначаються з числа більш досвідчених викладачів, майстрів в/н, які мають вищу освіту і досвід педагогічної роботи.

 

Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.

 

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю викладацької діяльності або професії.

 

Голова методичної комісії

 

Відповідає за організацію і зміст роботи комісії. Він складає план роботи комісії, який затверджується директором або заступником директора з НВР, проводить засідання методичної комісії, забезпечує виконання її рішень, надає методичну допомогу членам комісії, організовує проведення відкритих уроків, веде протоколи і звітність про роботу комісії. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогів - членів комісії.

 

Задачі методичної комісії

 

-​ Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

-​ Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.

-​ Обговорення переліків навчальних робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-​ Розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт.

-​ Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів і професій; аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, результатів методичної роботи педагога.

-​ Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів.

-​ Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, ППД, аналіз результатів цієї роботи.

-​ Обговорення заходів з КМЗ навчально-виробничого процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.

-​ Обговорення планів позакласної роботи з учнями з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо.

-​ Огляди методичної літератури, фахових видань.

-​ Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.

-​ Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов'язково тих, хто атестується).

-​ Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.

-​ Аналіз результатів діагностичних заходів, державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-​ Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО.

-​ Вивчення практики роботи виробничих підприємств.

-​ Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.

-​ Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

-​ Аналіз результатів перевірок МПЛА, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення навчально-виховного процесу;

-​ Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.

-​ Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

 

Планування роботи методичної комісії

 

При плануванні враховуються загальні вимоги до організації навчальної роботи в МПЛА, навчальні заходи, контингент учнів, необхідність надання конкретної методичної допомоги майстрам і викладачам.

 

Головам методичних комісій:

 

•​ визначити і внести пропозиції щодо єдиної методичної теми, над якою працюватимуть педагоги методичної комісії в наступному навчальному році;

•​ визначитися щодо вдосконалення форм засідань методичної комісії (дебати, семінар, «акваріум», відвідування та аналіз якості уроків, диспут тощо);

•​ внести пропозиції щодо розвитку творчого потенціалу викладачів-фахівців даного предмета та учнів (засобами навчального матеріалу, форм і методів навчання);

•​ розробити шляхи інтеграції споріднених навчальних предметів (міжпредметні зв'язки, розробка і видання авторських курсів та спецкурсів з окремих навчальних предметів);

•​ продумати питання розробки та апробації критеріїв оцінки уроку з фаху та аналізу його якості, результативності навчання - рівень навчальної ком​петентності учнів;

•​ у пропозиціях до відповідного розділу плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік вказати, які вітчизняні та зарубіжні технології передбачено впроваджувати в практику роботи педагогів даного фаху, зокрема інтерак​тивні;

•​ вказати, скільки буде розроблено навчальних посібників, роздаткового дидактичного матеріалу і яких;

•​ запропонувати раціональні шляхи використання комп'ютерної техніки в процесі вивчення навчального предмета у різних групах.